Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GEOART, ul. 43-140 Lędziny Traugutta 24,
nr telefonu 501 473 567, e-mail geoart@onet.pl;

2) cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych np.:

- w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na cele rekrutacji,

- w przypadku zatrudnienia, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy o pracę lub przepisów prawa pracy lub na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej,

- w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi kontrahenci (dostawcy usług na naszą rzecz w zakresie np. dostarczania serwera mailowego lub odbiorcy naszych usług), organy administracji publicznej, takie jak np. urzędy skarbowe lub urzędy geodezyjne przetwarzające dane osobowe na podstawie właściwych przepisów prawa, jak również podmioty, którym Administrator powierza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. biuro rachunkowe, przy czym ewentualne powierzanie Pani/Pana danych osobowych będzie związane wyłącznie z realizacją zawartych umów lub z obowiązkami prawnymi na nas ciążącymi; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej, np.:

- w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji,

- w przypadku zatrudnienia, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z okresem zawartej umowy lub przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa, jak ustawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,

- w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, również w zakresie prac wykonywanych po zakończeniu trwania umowy, lub przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa, jak ustawowy okres przechowywania dokumentów sprzedaży i zakupów,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z przysługujących uprawnień może być realizowane odrębnie, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Jeśli uznają Państwo, iż Pani/Pana dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem, jak również jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres: geoart@onet.pl;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymagane przepisami prawa lub może być dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, np. niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

9) Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

 

Zapewniamy Państwa, iż dane osobowe są przez nas gromadzone w ilości niezbędnej do realizacji określonych celów przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane innym podmiotom, edytowane lub zmieniane. Każda osoba pracująca przy Państwa danych osobowych została do tego stosownie upoważniona przez Administratora.

Jednocześnie, gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez m.in. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają ich bezpieczne przetwarzanie czy wdrażanie stosownych procedur postępowania na tych danych, również w przypadku ich naruszenia. Dokładamy również wszelkich starań, aby zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych były możliwie przez nas zminimalizowane.

 

NAJNOWSZE REALIZACJE
GEOART
ul. Niepodległości 41
41-404 Mysłowice
tel.: 32 216-68-79
tel.kom.: 501-473-567, 501-736-896
e-mail: geoart@vp.pl